ประกาศ

     เรียน ท่านผู้ใช้บริการ

    เนื่องจากทาง สปสช.ได้มีการปรับปรุงระบบการบันทึกข้อมูลสายสวนหัวใจ ในปี 2554 เป็นระบบใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่  1 กรกฎาคม 2554
ดังนั้น ข้อมูลการผ่าตัดหรือการเบิก stent ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม 2554 ไม่ต้องบันทึกลงในระบบนี้ ให้บันทึกการใช้ในระบบใหม่
โดยไปที่ http://mds.gpo.or.th จากนั้นให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้และทำตามขั้นตอนในคู่มือ

    ทาง สปสช.จะจัดประชุมชี้แจงหน่วยบริการในวันที่ 26 ก.ค.54 ณ โรงแรมทีเคพาเลช ซึ่งอยู่ระหว่างประสานโรงพยาบาลเข้าร่วมประชุม กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บันทึกข้อมูลเพื่อชดเชยระบบ eClaim 1 ท่าน ผู้บันทึกข้อมูล Stent Project 1 ท่าน รวม 2 ท่าน/หน่วยบริการ สามารถดูรายระเอียดเพิ่มเติมพร้อมหนังสือเชิญประชุมได้ที่ http://claim.nhso.go.th หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศ ซึ่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารจะจัดส่ง ให้ทุกหน่วยบริการภายในวันที่  14  ก.ค.54 ทั้งทางหน้าเว็บดังกล่าว ทางแฟกซ์ และทางจดหมายปกติ

ทั้งนี้ ทาง สปสช.และองค์การเภสัชกรรมต้องขออภัยในข้อขัดข้องมา ณ ที่นี้

 
Register
Forgot Password ?